İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi alacakları (kıdem, ihbar, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin alacağı, kötüniyet tazminatı vs.), feshin geçersizliği ve işe iade davaları ve iş kanunu kapsamında ortaya çıkacak diğer hukuki ihtilafların çözümünde davacı ve davalı vekili olarak tüm yasal süreçlerin ve davaların takibi yapılmaktadır.

Büromuzda ayrıca kurumsal müvekkillere personel istihdam sürecinin başından itibaren iş akdinin sona ermesine değin tüm prosedürün yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  • Sözleşme feshi ve işten çıkarma ile ilgili uyuşmazlıkların sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi, arabuluculuk aşamalarının takibi,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin sorumluluklar hakkında danışmanlık,
  • Çalışma ortamlarının mevzuata uyumunun sağlanması,
  • İş sözleşmelerinin yasal değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenmesi, tutanak, savunma talep yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması hususlarında hukuki destek sunulmaktadır.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..