Miras Hukuku

  • Veraset ilamı
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali tescil davaları
  • Mirasın reddi
  • Mal paylaşımı
  • Mirastan feragat sözleşmeleri
  • Terekenin tespiti
  • Saklı pay ve tenkis davaları

Ölüme bağlı tasarrufların iptali, gaiplik vs. konular ile Medeni Kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde miras hukuku kapsamında taraflar arasında çıkabilecek tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili yasal süreçlerin takibi, açılmış ve açılacak davaların takibi yapılmaktadır.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..