Sözleşme Hukuku

Hukukumuzda sözleşme serbestisi kuralı geçerli bulunduğundan, emredici hukuk kurallarına, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı olmamak koşuluyla taraflar istedikleri sözleşmeleri yapabilmektedirler. Sözleşme özgürlüğü, sözleşmenin konusunu, tipini, içeriğini ve karşı tarafını belirleme özgürlüğünü içermektedir.  Hukukumuzda sözleşme özgürlüğü ilkesinin geçerli olması, gelişen sosyal ve ekonomik koşullarla oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda pek çok sözleşme türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Faaliyet alanlarımızda bulunan konularda müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmelerin hazırlaması, sözleşmelerin ihtiyaca göre yenilenmesi ve uyarlanması hizmeti verilmektedir.

Sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü için dava takibi ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alım-satım, hizmet sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, mal paylaşım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, gayrımenkul satış vadi sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, bağışlama, ölünceye kadar bakma akdi, eser sözleşmeleri, komisyonculuk, mal ortaklığı/mal ayrılığına geçiş sözleşmesi, vekalet sözleşmesi vs..

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..